Ava
JMT RACING MERCH NÜÜD SAADAVAL - Vaata lähemalt 👉
JMT RACING MERCH NÜÜD SAADAVAL - Vaata lähemalt 👉

Privaatsuspoliitika

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesoleva privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Mxstar OÜ registrikoodiga 16592356 (edaspidi „andmetöötleja“).
1.2. „Andmesubjekt“ privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. „Klient“ privaatsuspoliitika tähenduses on igal, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja seaduste kohaselt kehtestatud andmete töötlemise põhimõtted, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktidele.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt veebisaidilt kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed kinnitad, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on teiste andmetöötlejate viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. KLIENTIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
3.1. Andmetöötleja võib järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. Sünnikuupäev;
3.1.3. telefoninumber;
3.1.4. E-posti aadress;
3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;
3.1.6. Arvelduskonto number;
3.1.7. Maksekaardi lisa;
3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
3.3.1. andmesubjekt on andnud võimalust oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
3.3.2. isikuandmete esitamine vajalike ja messubjektide osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmisele esitatavate meetmete võtmiseks vastavalt jamesubjekti taotlusele;
3.3.3. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja kohustuse täitmiseks;
3.3.4. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötlemine või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, kui selline huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti kui andmesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemisele:
3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg - 1 aasta
3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 aasta
3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat
3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat
3.5. Andmetöötlejal on õigusabi isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja.
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendatakse isikuandmete andmetöötleja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 3 aastat.
3.8. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

4. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nende tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni teema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti avalduste alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks kasutada e-poe klienditoe poole aadressil: info@mxstar.eu
4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. KONTAKTANDMED
5.1. Oma õiguste kasutamise, avalduste tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja andmetöötlemise vastu kaebuse esitamiseks, võib andmesubjekt kasutada Mxstar OÜ poolel kontaktidel:
5.1.1. e-posti aadress: info@mxstar.eu;
5.1.2. postiaadress: Peetri tee 11-6, Vaela küla, 75413 Kiili vald, Harju maakond.

6. LÕPPSÄTTED
6.1. Käesolevad ja meedikud on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsilise isiku kaitse isikuandmete töötlemise ja andmete vaba liikumise direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustega.
6.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitse tingimused osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.mxstar.eu kaudu.

6. KÜPSISED

Mxstar.eu kasutab oma veebilehel küpsiseid (cookies). Küpsised on väikesed failid, mis laaditakse alla kasutaja seadmele võrgulehtede poolt, mida veebilehe kasutaja külastab. Küpsiste kasutamise eesmärk on eristada kasutajat veebilehte külastavatest teistest isikutest ning suurendada läbi saadud informatsiooni veebilehe Mxstar.eu kasutusmugavust.

Küpsise abil salvestatakse info kasutaja IP, veebilehitseja tüübi ning versiooni, Mxstar.eu külastamise aja ja kestuse kohta, kasutaja eelistuste ja huvide kohta, jms.

Mxstar.eu veebilehel kasutatavad küpsised või küpsised, mida kasutavad meie poolt kasutatavad kolmandad osapooled.

Mxstar.eu veebilehel kasutatavad küpsised:
Tehnilised ja funktsionaalsed küpsised – võimaldavad külastajatel veebilehte kasutada ning muuta selle kasutamine mugavamaks.

Analüütilised küpsised
 – aitavad meil pidada statistikat veebilehe kasutatavuse ja külastatavuse kohta ning analüüsida veebikülastajate käitumist lehel. Mxstar.eu kasutab saadud teavet veebilehe teenuste igakülgseks parandamiseks ja täiendamiseks.

Kommertsliku eesmärgiga küpsised – kasutame neid Teile reklaami esitamiseks ja suunamiseks Mxstar.eu veebilehel ja ka teistel Teie poolt külastatavatel veebilehtedel (eelkõige nt Facebook ja Google).

Mxstar.eu veebilehel kasutavad küpsiseid ka välised ehk teised veebiteenuste pakkujaid, nagu Facebook, Inc., Google Inc.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis saate need blokeerida oma veebilehitseja sätetes.

Juhime Teie tähelepanu, et Mxstar.eu veebilehe külastamine on võimalik ka küpsiste kasutamist keelates, võib siiski juhtuda, et teatud teenused või saidi teatud osad ei tööta ootuspäraselt. Küpsistest keeldumine võib piirata Mxstar.eu veebilehe kasutamisvõimalusi.

Tähele tuleb ka panna, et Mxstar.eu veebileht sisaldab ka linke teistele veebilehtedele ning Mxstar.eu ei vastuta andmete jagamise eest teistel veebilehtedel ega teiste veebilehtede privaatsuspoliitika eest.


Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 21.12.2023.